NNW osobowe (indywidualne i grupowe)

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków


Przedmiotem ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwych wypadków, polegające na uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia , powodujące trwały uszczerbek na zdrowiu lub śmierć ubezpieczonego. Za nieszczęśliwy wypadek uważa się również zawał serca i udar mózgu nie spowodowane stanem chorobowym i występujące nagle.

 Ubezpieczeniem mogą być objęte osoby posiadające polskie obywatelstwo i zamieszkujące na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz osoby przebywające na terenie RP na podstawie karty czasowego lub stałego pobytu.

 Umowę ubezpieczenia można zawrzeć indywidualnie lub grupowo. Umowa ubezpieczenia może obejmować zakres odpowiedzialności pełny lub ograniczony.

 Zakres pełny obejmuje odpowiedzialność za następstwa nieszczęśliwych wypadków, doznanych podczas wykonywania określonej w umowie ubezpieczenia pracy bądź pobierania nauki, w drodze do/z pracy (szkoły), a także w życiu prywatnym (24h).

 Zakres ograniczony obejmuje odpowiedzialność za następstwa nieszczęśliwych wypadków, doznanych podczas:

1. wykonywania określonej w umowie ubezpieczenia pracy bądź pobierania nauki i w drodze do/z pracy (szkoły) lub

2. określonej w umowie ubezpieczenia pracy bądź pobierania nauki.

 W ramach zawartej umowy ubezpieczenia towarzystwo odpowiada za następstwa nieszczęśliwych wypadków skutkujące wypłatą świadczeń podstawowych z tytułu:

1. trwałego uszczerbku na zdrowiu,

2. śmierci ubezpieczonego,

3. kosztów nabycia protez lub środków pomocniczych.

 Po opłaceniu dodatkowej składki można wykupić świadczenia dodatkowe z tytułu:


1. kosztów leczenia,

2. dziennego świadczenia szpitalnego,

3. zasiłku dziennego z tytułu niezdolności do pracy,

4. kosztów rehabilitacji.

 Ubezpieczenie narciarzy

* Ubezpieczenie w trakcie wyjazdu na narty w kraju i za granicą

* Ochrona dopasowana do Twoich potrzeb

* Ubezpieczenie zagranicą z reguły obejmuje m.in.:    

 •      koszty leczenia w podróży,
 •      koszty transportu Ciebie i bliskich w nagłych sytuacjach,
 •      następstwa nieszczęśliwych wypadków,
 •      bagaż,
 •      koszty akcji ratunkowej,
 •      OC.


* Ubezpieczenie w kraju obejmuje m.in.:

 •      śmierć,
 •      urazy powstałe w wyniku nieszczęśliwego wypadku,
 •      trwałe inwalidztwo,
 •      koszty protez i rehabilitacji,
 •      koszty odbudowy stomatologicznej zębów,
 •      zasiłek z tytułu czasowej niezdolności do pracy lub nauki,
 •      koszty rehabilitacji,
 •      koszty utraty zdolności do wykonywanej pracy wskutek wystąpienia nagłego, nieszczęśliwego wypadku.


 

Wyjeżdżasz jutro?
Spokojnie – nadal masz mnóstwo czasu! Polisa działa od momentu zakupu!