OC w życiu prywatnym

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym


Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna ubezpieczającego lub osób bliskich za szkody osobowe i rzeczowe wyrządzone osobom trzecim czynem niedozwolonym w związku z wykonywaniem czynności życia prywatnego, tj.:

* opieka nad dziećmi,

* szkody wyrządzone przez Twoje dzieci

* użytkowanie mienia wraz z terenem nieruchomości, na której znajduje się mienie,

* posiadania zwierząt domowych, szkody wyrządzone przez Twojego psa

* eksploatację urządzeń gospodarstwa domowego, rowerów, wózków inwalidzkich,

* amatorskie uprawianie sportów,

* używanie sprzętu pływającego dla własnego użytku,

* zalanie sąsiada

* wiele innych

* posiadanie i używanie broni palnej (pod warunkiem posiadania stosownego pozwolenia wydanego przez właściwy organ administracji państwowej)